Giám khảo – Họa sĩ THÁI MỸ PHƯƠNG: 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑵𝑨𝑴 𝑷𝑯𝑨̉𝑵 𝑪𝑯𝑰𝑬̂́𝑼 LÀ MỘT CÁI ÔM Ý NGHĨA CHO QUÊ HƯƠNG MÌNH!
July 17, 2021

Với cô nàng họa sĩ quốc dân Thái Mỹ Phương, có lẽ chúng ta không cần phải liệt kê thành tích hay dùng nhiều mỹ từ cho công việc vẽ vời của nàng, bởi tên tuổi của nàng đã đi xuyên quốc gia và sải cánh ra thế giới.

Dù hiện tại, Thái Mỹ Phương không có mặt ở Việt Nam, nhưng nàng họa sĩ dành rất nhiều sự quan tâm và cổ vũ cho các hoạt động nghệ thuật trên quê hương mình khi đồng hành làm Giám khảo trong cuộc thi D-Open mùa 2 với chủ đề “𝑽𝑰𝑬𝑻𝑵𝑨𝑴 𝑹𝑬𝑭𝑳𝑬𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 – 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒖”.

Nói về việc khai thác văn hóa Việt, trong một bài phỏng vấn, họa sĩ Thái Mỹ Phương đã khẳng định: “𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑎 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ. 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎̀𝑜, đ𝑎𝑛 𝑥𝑒𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑟𝑜̛̃ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑦̀ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝”.

Còn với chủ đề “𝑽𝑰𝑬𝑻𝑵𝑨𝑴 𝑹𝑬𝑭𝑳𝑬𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 – 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒖”, Thái Mỹ Phương chia sẻ: “Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑖́ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀𝑜, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 2 đ𝑖𝑒̂̀𝑢: 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.”

Trong những ngày Việt Nam đang chống chọi với dịch giã, đọc lời nhắn nhủ từ phương xa của giám khảo Thái Mỹ Phương gửi đến các họa sĩ trẻ, BTC D-Open thật xúc động: “𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. 𝑉𝑖̀ đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐. 𝑉𝑎̀ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑜̂𝑚 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.”

Vẫn còn thời gian để gọi tên Việt Nam, vẽ về Việt Nam để vỗ về tất cả trái tim Việt Nam trong những ngày này đấy bạn yêu dấu!

—————————-

Họa sĩ Thái Mỹ Phương (với chữ ký quen thuộc là Tamypu) là niềm tự hào và mến yêu trong giới minh họa. Tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế nội thất (Đại học Kiến Trúc, TP.HCM) nhưng Tamypu lại trở thành một họa sĩ minh họa nổi tiếng. Cô là tác giả của nhiều bìa sách best-seller, là tác giả của nhiều tác phẩm truyện tranh thiếu nhi và là họa sĩ minh họa cho nhiều sách, tạp chí trong và ngoài nước.

(Ban nội dung D-Open)

You might also like